Artikel 1 Algemeen, Toepasselijke voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Schaper & Schaper V.O.F.: een dienstverlener voor scriptiebegeleiding en aanverwante zaken, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73269107.

Student: de natuurlijke persoon die met Schaper & Schaper V.O.F. een overeenkomst heeft gesloten.

Onderwijsinstelling: onderwijsinstelling die met Schaper & Schaper V.O.F. een overeenkomst heeft gesloten.

Partijen: Schaper & Schaper V.O.F. en de student of Schaper & Schaper V.O.F. en de onderwijsinstelling.

Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk of mondeling overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.

Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende overeenkomst, inhoudende een door Schaper & Schaper V.O.F. ten behoeve van de Student of Onderwijsinstelling te verrichten taak, hieronder begrepen Scriptieweek of Individueel begeleidingstraject.

Scriptieweek: scriptiebegeleiding door Schaper & Schaper V.O.F. gekozen begeleider(s) gedurende een week, inclusief voorbereiding en nawerk voor 6 of 11 studenten van een Onderwijsinstelling, waarmee overeenstemming is bereikt.

Individueel begeleidingstraject: scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden middels een fysieke afspraak op een locatie in Nederland of middels telefonisch of online contact, zo overeengekomen met de Student.

Begeleidingsuur: een tijdseenheid van zestig minuten. Voor een Individueel begeleidingstraject wordt het aantal begeleidingsuren door de begeleider van Schaper & Schaper V.O.F. bijgehouden. Voor een Scriptieweek geldt per begeleider dat er 100 begeleidingsuren staan voor een Scriptieweek met een daarin apart overeengekomen totaaltarief.

Begeleider: de door Schaper & Schaper V.O.F. toegewezen scriptiebegeleider.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Schaper & Schaper V.O.F. en Student of Onderwijsinstelling, alle door Schaper & Schaper V.O.F. ten behoeve van de Student of Onderwijsinstelling te verrichten werkzaamheden en op alle Opdrachten van de Student of Onderwijsinstelling aan Schaper & Schaper V.O.F.

De Student verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Student verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

De Onderwijsinstelling verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Onderwijsinstelling verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart expliciet akkoord te gaan met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

De Privacyverklaring van Schaper & Schaper V.O.F. vormt een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

De door Schaper & Schaper V.O.F. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Het eerste gesprek tussen Student of Onderwijsinstelling en Schaper & Schaper V.O.F. is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

Alle in aanbiedingen en offertes vermelde bedragen zijn in Euro’s.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Schaper & Schaper V.O.F. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Student of Onderwijsinstelling schriftelijk of mondeling akkoord gaat met het ingaan van een begeleidingstraject.

Schaper & Schaper V.O.F. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Schaper & Schaper V.O.F. rust een inspanningsverplichting. Schaper & Schaper V.O.F. garandeert nimmer dat met de dienstverlening een bepaald resultaat wordt geboekt.

Schaper & Schaper V.O.F. draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door ter zake deskundige Begeleiders.

Indien Schaper & Schaper V.O.F. dit opportuun acht, kan zij voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ter zake kundige derden inschakelen.

De data en de wijze waarop de werkzaamheden door Schaper & Schaper V.O.F. ten behoeve van de Student of Onderwijsinstelling zullen plaatsvinden, worden in overleg tussen de Student of Onderwijsinstelling en Schaper & Schaper V.O.F. vastgelegd.

De Student of Onderwijsinstelling draagt er zorg voor dat alle gegevens en documenten, waarvan Schaper & Schaper V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student of Onderwijsinstelling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Schaper & Schaper V.O.F. worden verstrekt.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht daardoor worden beïnvloed. Schaper & Schaper V.O.F. zal de Student of Onderwijsinstelling zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Schaper & Schaper V.O.F. de Student of Onderwijsinstelling hierover van tevoren inlichten. Genoemde wijzigingen gaan in na 30 dagen gerekend vanaf de dag waarop Schaper & Schaper V.O.F. de Student of Onderwijsinstelling over de wijzigingen heeft ingelicht. De Student of Onderwijsinstelling heeft in een dergelijk geval het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht en uitoefening van het herroepingsrecht

De Student heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de termijn van veertien dagen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Indien er al Begeleidingsuren zijn gedaan, dienen deze wel uitbetaald te worden.

Indien de Student gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijn aan Schaper & Schaper V.O.F. door middel van een ondubbelzinnige wijze.

Schaper & Schaper V.O.F. stuurt na ontvangst van de melding zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel onverwijld een ontvangstbevestiging.

Schaper & Schaper V.O.F. vergoedt, met uitzondering van situaties zoals bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit Artikel, alle door haar ontvangen betalingen van de Student, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Student de herroeping meldt.

Indien en voor zover Schaper & Schaper V.O.F. de werkzaamheden onder de Opdracht deels heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn én de Student daarbij heeft ingestemd met het aanvangen van de werkzaamheden binnen deze termijn, is Schaper & Schaper V.O.F. nimmer verplicht het bedrag dat gelijk staat aan het door haar uitgevoerde gedeelte van de Opdracht aan de Student terug te betalen. In een dergelijk geval betaalt Schaper & Schaper V.O.F. alleen het nog niet-voltooide gedeelte van de Opdracht aan Student terug, welk gedeelte gelijk staat aan een of meerdere Begeleidingsuren of een eenheid daarvan.

Indien en voor zover Schaper & Schaper V.O.F. de werkzaamheden onder de Opdracht volledig heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn, vervalt het in dit artikel beschreven herroepingsrecht volledig.

Ingeval een situatie zoals bedoeld in lid 5 en/of lid 6 van dit artikel zich voordoet, verklaart de Student hierbij geheel danwel gedeeltelijk af te zien van zijn of haar herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Schaper & Schaper V.O.F. gebruikt voor terugbetaling in het kader van dit Artikel hetzelfde betaalmiddel dat de Student heeft gebruikt, tenzij de Student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Student.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

De Overeenkomst tussen Schaper & Schaper V.O.F. en Student of Onderwijsinstelling wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals overeengekomen tussen beide Partijen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn.

Artikel 7 Honorarium en uitvoering van Individueel begeleidingstraject of Scriptieweek

Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst altijd een vast honorarium per Begeleidingsuur overeen.

Wanneer geen vaste tarieven overeen zijn gekomen, hanteert Schaper & Schaper V.O.F. het uurtarief zoals op de website is opgenomen.

Individueel begeleidingstraject bedraagt minimaal 1 Begeleidingsuur.

Schaper & Schaper V.O.F. zal van iedere Student een nauwkeurig overzicht bijhouden van de besteedde Begeleidingsuren. Het overzicht van de Begeleidingsuren is zoveel mogelijk up to date, echter dient de Student rekening te houden met ongeveer 3 werkdagen verwerkingstijd van de Begeleider.

Student verklaart akkoord te gaan met het overzicht van de Begeleider en betaalt na afloop voor dit aantal Begeleidingsuren.

Schaper & Schaper V.O.F. behoudt zich het recht voor haar tarieven alsook de hoogte van de transactiekosten van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Schaper & Schaper V.O.F. voornemens is haar tarieven en/of de transactiekosten te wijzigen, maakt zij dit één maand voor de ingangsdatum van de wijziging(en) kenbaar. De Student of Onderwijsinstelling heeft in een dergelijk geval het recht om binnen 4 weken na deze bekendmaking de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst en/of transactiekosten.

Een Scriptieweek bedraagt in totaal 100 Begeleidingsuren per begeleider. Op basis van 2 begeleiders bedraagt een Scriptieweek in totaal 200 Begeleidingsuren.

Artikel 8 Te laat, annuleren of no-show

Indien de Student meer dan 15 minuten te laat is, zonder enige vorm van communicatie, wordt de volledige tijd van de geplande afspraak gedeclareerd. De Begeleider dient na 15 minuten de Student een bericht te sturen, dat de Student te laat is gekomen en dat de afspraak geen doorgang meer vindt. Desondanks wordt de tijd zoals gepland volledig gedeclareerd. Als er geen exacte tijd van de afspraak is overeengekomen, geldt dat een uur wordt gedeclareerd.

Indien de Student te laat is, maar hierover communiceert met een volgens de Begeleider acceptabele reden, kan de afspraak doorgang vinden, waarbij de tijd die gemist is als gevolg van het te laat zijn door de Student wel wordt gedeclareerd.

Indien de Student een afspraak wil annuleren, kan dit minimaal 24 uur van te voren door middel van een schriftelijk bericht naar de Begeleider waarmee de afspraak is. In dat geval is het annuleren kosteloos voor de Student. Wanneer de Student een afspraak niet op tijd annuleert, wordt de volledige afspraak gedeclareerd. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met situaties, waarbij er sprake is van overmacht. Als er geen exacte tijd van de afspraak is overeengekomen, geldt dat een uur wordt gedeclareerd.

In het geval van een no-show, betekenend het zonder annulering geen gebruik maken van de afspraak, wordt de volledige afspraak gedeclareerd. De Begeleider wacht 15 minuten op de Student en dient hierna een bericht te sturen naar de Student, dat de Student te laat is gekomen en dat de afspraak geen doorgang meer vindt. Desondanks wordt de tijd zoals gepland volledig gedeclareerd. Als er geen exacte tijd van de afspraak is overeengekomen, geldt dat een uur wordt gedeclareerd.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

In het geval van een Scriptieweek, dient de betaling te geschieden vóór aanvang van de werkzaamheden en geschiedt door middel van betaling van een factuur. Betaling kan uitsluitend achteraf plaatsvinden indien beide Partijen hiermee hebben ingestemd, op een door Schaper & Schaper V.O.F. aan te geven wijze. In het geval van een Individueel begeleidingstraject, dient de betaling binnen 14 dagen na verzending van de factuur te geschieden door middel van betaling van een factuur. Betaling kan uitsluitend later plaatsvinden indien beide partijen hiermee hebben ingestemd, op een door Schaper & Schaper V.O.F. aan te geven wijze.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van de Student of Onderwijsinstelling niet op.

Indien Partijen hebben ingestemd met een betaling achteraf, dient deze betaling binnen veertien dagen na verzending van de factuur te geschieden.

Indien de Student of Onderwijsinstelling in gebreke blijft in de betaling, is de Student of Onderwijsinstelling van rechtswege in verzuim. Schaper & Schaper V.O.F. zal in dat geval de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop de Student of Onderwijsinstelling is overgegaan tot betaling.

Is de Student of Onderwijsinstelling in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar betalingsverplichtingen, dan komt de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Student of Onderwijsinstelling, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Zolang door Schaper & Schaper V.O.F. geen volledige betaling is ontvangen met betrekking tot het in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht geleverde, blijven ter beschikking gestelde goederen van de Student of Onderwijsinstelling, alsook alle opgeleverde documenten door Schaper & Schaper V.O.F., eigendom van Schaper & Schaper V.O.F. tot het moment van algehele betaling.

Artikel 11 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Student of Onderwijsinstelling direct, maar in ieder geval binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld aan Schaper & Schaper V.O.F. middels het versturen van een e-mail aan info@schaperschaper.nl. Indien de klacht na beëindiging van de werkzaamheden onder de Overeenkomst ontstaat, dan is Student of Onderwijsinstelling verplicht deze binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht te melden. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkoming en het bewijs hiervan te bevatten, zodat Schaper & Schaper V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zulks ter beoordeling van Schaper & Schaper V.O.F., zal Schaper & Schaper V.O.F. de werkzaamheden onder de Overeenkomst alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Student of Onderwijsinstelling aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Student schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Restitutie van reeds verbruikte Begeleidingsuren is nimmer mogelijk, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden door Schaper & Schaper V.O.F.

Artikel 12 Opzegging, opschorting en ontbinding

Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Indien de Student of Onderwijsinstelling de Overeenkomst opzegt terwijl Schaper & Schaper V.O.F. reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, is de Student of Onderwijsinstelling gehouden alle schade te vergoeden welke Schaper & Schaper V.O.F. lijdt ten gevolge van deze opzegging. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding van reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, bezettingsverlies, winstderving en gevolgschade. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Student.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Schaper & Schaper V.O.F., zal Schaper & Schaper V.O.F. in overleg met de Student of Onderwijsinstelling zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Student of Onderwijsinstelling toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Schaper & Schaper V.O.F. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Schaper & Schaper V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

de Student of Onderwijsinstelling de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de Overeenkomst Schaper & Schaper V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Student of Onderwijsinstelling de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Student of Onderwijsinstelling slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

voorts is Schaper & Schaper V.O.F. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schaper & Schaper V.O.F. op de
Student of Onderwijsinstelling onmiddellijk opeisbaar. Indien Schaper & Schaper V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

Schaper & Schaper V.O.F. is nooit gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding als gevolg van ontbinding van de Opdracht of Overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Schaper & Schaper V.O.F. en Student of Onderwijsinstelling treden met elkaar in overleg over de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Hoewel de Opdracht naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zijdens Schaper & Schaper V.O.F. wordt uitgevoerd, kan Schaper & Schaper V.O.F. geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen in het kader van de Overeenkomst. Schaper & Schaper V.O.F. komt dan ook geen enkele aansprakelijkheid toe in verband met de beoordeling door de beoordelende onderwijsinstelling van de kwaliteit (waaronder het cijfer) van de door de Student zelf te schrijven scriptie.

Schaper & Schaper V.O.F. is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst redelijkerwijs mag worden vertrouwd.

Schaper & Schaper V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke de Student of Onderwijsinstelling mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.

Schaper & Schaper V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de door Student of Onderwijsinstelling aan Schaper & Schaper V.O.F. verstrekte informatie.

Indien, niettegenstaande de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen Schaper & Schaper V.O.F. aansprakelijk mocht worden gehouden voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de Student of Onderwijsinstelling aan Schaper & Schaper V.O.F. betaalde honorarium over de afgelopen 6 maanden.

Artikel 14 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Schaper & Schaper V.O.F. en/of de Student of Onderwijsinstelling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schaper & Schaper V.O.F. en/of de Student of Onderwijsinstelling niet in staat is zijn of haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden zijdens Schaper & Schaper V.O.F. onder meer gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.

Schaper & Schaper V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Schaper & Schaper V.O.F. haar verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

Voor zover Schaper & Schaper V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Schaper & Schaper V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Student of Onderwijsinstelling is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Nadere bepalingen omtrent de geheimhouding en de waarborging van de privacy van de Student of Onderwijsinstelling zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Schaper & Schaper V.O.F.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Schaper & Schaper V.O.F. zich exclusief de rechten en bevoegdheden voor, die Schaper & Schaper V.O.F. toekomen met betrekking tot de dienstverlening, Opdracht en daaruit voortvloeiende documenten op grond van intellectuele eigendom. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin des woords.

Alle door Schaper & Schaper V.O.F. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student of Onderwijsinstelling en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaper & Schaper V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Schaper & Schaper V.O.F. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht, geschillen

Op elke Overeenkomst tussen Schaper & Schaper V.O.F. en de Student of Onderwijsinstelling is Nederlands recht van toepassing.

Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen Partijen het uiterste trachten om tot een voor beide Partijen acceptabele oplossing te komen

De rechter in de vestigingsplaats van Schaper & Schaper V.O.F. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Schaper & Schaper V.O.F. behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te veranderen.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.